24/4/09

ΜΗΝΗΜΑ

Καλημέρα/Καλησπέρα σας

Θα ήθελα να σας μιλήσω για μια ολοκληρωμένη λύση ενισχυτικής σύνταξης που την έχει δημιουργήσει ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας για να καλύψει την κατά 20% τουλάχιστον μείωση των συντάξεων που έχει προκύψει από τη συγχώνευση των Ταμείων στη χώρα μας.
Τα πλεονεκτήματα του είναι:
1) Σύνταξη / εφάπαξ κεφάλαιο
2) Σημαντική Φοροαπαλλαγή (30% ή 40% ανάλογα τον συντελεστή φορολόγηση σας.).
3) Με Ελάχιστη ετήσια εγγυημένη απόδοση με 3,5% και με εκτιμώμενη από 3,5% έως και 9%.

Εσείς σε ποια ηλικία θα θέλατε να παίρνατε τη σύνταξή σας???
Να πούμε υποθετικά στα 60?

Ας υποθέσουμε ότι είστε π.χ 40 ετών και βάλουμε ενδεικτικά διάρκεια του προγράμματος στα 20 χρόνια .

Θα σας δώσω ενδεικτικά ένα παράδειγμα με ημερήσια εισφορά 2€ / 3€ / 4€ ευρώ και έτσι, ενδεικτικά θα δείτε σε τι ποσό εφάπαξ σύνταξης αντιστοιχεί με τη λήξη του.

• Με 700€ επένδυση τον χρόνο αναλογεί στα 2,€ την ημέρα( 60€ τον μήνα).
Οπότε με τα 700€ της επένδυσης επί 20 έτη θα έχετε επενδύσει: 14.000€
Στο συμβόλαιο σας θα αναγράφετε το εγγυημένο ποσό: 19.374€
Το ολικό εκτιμώμενο κεφάλαιο λήξης (9% ετήσια απόδοση): 30.000€

• Με 1100€ επένδυση τον χρόνο αναλογεί στα 3€ την ημέρα ( 94€ τον μήνα)
Οπότε με τα 1100€ της επένδυσης επί 20 έτη θα έχετε επενδύσει: 22.000€
Στο συμβόλαιο σας θα αναγράφετε το εγγυημένο ποσό : 30.444€
Το ολικό εκτιμώμενο κεφάλαιο λήξης (9% ετήσια απόδοση): 47.957€

• Με 1500€ επένδυση τον χρόνο αναλογεί 4€ την ημέρα ( 126€ τον μήνα)
Οπότε με τα 1500€ της επένδυσης επί 20 έτη θα έχετε επενδύσει: 30.000€
Στο συμβόλαιο σας θα αναγράφετε το εγγυημένο ποσό : 41.515€
Το ολικό εκτιμώμενο κεφάλαιο λήξης (9% ετήσια απόδοση): 65.396€

Τώρα για πιο συγκεκριμένα επικοινωνήστε μαζί μου με ηλεκτρονική αλληλογραφία
να βρεθούμε από κοντά στον χώρο σας ή στο γραφείο ,για να σας πω επ’ ακριβώς
ανάλογα με την ηλικία σας και στην διάρκεια που θέλετε αν είστε σε νεότερη ηλικία και να σας λύσω τις όποιες απορίες.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Κωνσταντίνος Νικολαΐδης
Ασφαλιστικός σύμβουλος
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Ανδρέα Κάλβου 21 . Νέα Ιωνία.
spqr@asfaliseis.gr
κινητό 6976441558 ή
γραφείο 2102711-111
σπίτι 2106121260.

23/4/09

В «бог» ... Страх!

Сегодняшнее общество «инвестирование» Страх Божий! Окна на телевидении объявления флирт примерно в страхе. Преступности, экономическая катастрофа, разрушение окружающей среды, коррумпированных политиков и судей, землетрясения, кражи, мафии в охранника мальчиков, терроризм, наводнения, пожары, особенно летом этого года, безответственность государства ... и многие другие!
Последующие система напоминает нам о том, как мы небезопасным. Так же мы производим обществе и нашей «продавать» страха подходит для нас ниже, дома, на работе, особенно на работе. Одна из самых больших опасений у людей страх перед неудачей. Этот страх является путь, который ведет к пораженчеством и разрушения. Несмотря на то, что отказ является реальностью, страх является не только состояние души. Наука и жизнь показали, что
Люди развиваться и стать то, что мы несколько раз подумать. Тогда почему бы не подумать об этом позже успех? Ответ связан с двумя вещами: Какие стимулы мы подвергаемся, и что мы сами планировать и прямые сами.
Мы живем в мире, негативных программ, который устанавливает нам о негативных воздействий. Эта программа создает страх. А страх террориста, который создает рабочие и социальные условия, в битве арене. В центре конфликта и отсутствия безопасности, это наши усилия, чтобы выжить и прогресса. В то время как мы опасаемся, что неудача, провал происходит потому, что мы спровоцировали его. Каждый из нас может оказаться невозможной. Если что-то субъективными и измеримыми. Вопрос заключается в том, что большая неудача в том, что происходит в наших умах.
Если изменить слово «я не» словами «Что я узнал, и я не буду повторять ...» вы увидите сами, как она падает до сих пор рассматривает провал. Внешние опасения вызвать внутреннее страха. Наш ответ на внутренние страхи влияют на конечный результат. Иными словами, не очень имеет значение, которое нам, но то, что мы делаем с тем, что происходит с нами.
По сути, неспособность осуществляется только тогда, когда человек принимает решение бросить или отказаться от усилий. Мы выбираем путь, который мы будем следить, а это значит, что мы выбираем наших результатов. Я знаю людей, которые после активной трудовой жизни, только что получил по выходе на пенсию, упал в депрессию и умерла на короткое время. Я имею опыт и другим лицам, которые победили рак или другие серьезные заболевания с большой высокий дух сделал чудеса и профессионально и в финансовом отношении.
Фонд Билла Гейтса сказал «Существует не провал. Существует только информацию ». С этим заявлением, в виду, давайте рассмотрим простой стратегии, которые помогают им выжить и управлять ими, а не об отмене руки и отказаться от усилий:
Чтобы узнать, к лицу провал как событие, которое содержит чтобы предоставить информацию, необходимую для внесенияэлементы необходимых изменений в жизни, поведение и свои действия.
 Не держите в поиске потенциальных возможностей, которые возникают из каждой неудачи и неудобства.
 Чтобы посмотреть на «урок» (знание), которое сопровождает каждый провал. «Что я узнал через этот опыт;»
 Чтобы выбраться из нашей жизни, негативного, грубиян и боится человек. Давайте опираться на нашей компании и ассоциации с людьми, которые творчески, добрый, позитивный и, прежде всего, иметь спокойную и мирную внимание.
 Чтобы найти новые источники информации, и то же время, начиная с изменением мышления.
В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы уйти и бросить легко!

Il «dio» ... Paura!

Oggi la società «investire» Paura di Dio! Le finestre in televisione annunci flirtare in giro per paura. Criminalità, disastro economico, distruzione ambientale, giudici e politici corrotti, terremoti, furti, la mafia della guardia ragazzi, il terrorismo, le inondazioni, gli incendi, soprattutto questa estate, l'irresponsabilità della situazione ... molti altri!
Seguire il sistema ci ricorda come siamo insicuri. Dal momento che la stessa società che producono e il nostro «vendere» la paura è venuto a portarci al di sotto, in casa, al lavoro, in particolare sul luogo di lavoro. Uno dei maggiori timori delle persone è la paura del fallimento. Questo timore è il percorso che conduce al disfattismo e distruzione. Anche se il fallimento è una realtà, la paura non è solo uno stato d'animo. La scienza e la vita hanno dimostrato che
Persone evolvere e diventare ciò che noi pensiamo ripetutamente. Allora perché non pensare che dopo il successo? La risposta ha a che fare con due cose: Che tipo di stimoli che sono esposti e che noi stessi piano e diretta noi stessi.
Viviamo in un mondo di negativo di programmazione che ci negativo su stimoli. Questo programma crea paura. Una è la paura del terrorismo che crea l'ambiente di lavoro e sociali in una battaglia scena. Al centro del conflitto e di insicurezza, è il nostro sforzo per la sopravvivenza e il progresso. Mentre si teme che il fallimento, la mancata perché viene provocata. Ciascuno di noi può fallire. Il fallimento è qualcosa di soggettivo e misurabili. Il problema è che il più grande difetto è quello che succede nella nostra mente.
Se si cambia la parola «Ho fallito» le parole «ciò che ho imparato e non mi ripeto ...» vedrete voi stessi come spetta finora considerare un fallimento. L'esterno timori per portare interno paure. La nostra risposta a quelli domestici timori colpisce il risultato finale. In altre parole, non è molto importante che siamo noi, ma ciò che facciamo con ciò che accade a noi.
Fondamentalmente, il fallimento è attuato solo quando l'uomo decide di rinunciare o abbandonare lo sforzo. Noi scegliamo percorso che si seguirà, il che significa che abbiamo scelto i nostri risultati. Conosco persone che dopo una vita lavorativa attiva, appena al pensionamento, cadde in depressione e morì un breve periodo di tempo. Ho esperienza e altri che hanno sconfitto il cancro o altre gravi malattie con grande spirito di alta fatto miracoli e professionalmente e finanziariamente.
Il Bill Gates ha dichiarato «Non è il fallimento. Non vi è solo l'informazione ». Con questa dichiarazione in mente, guardiamo a semplici strategie che li aiutino a sopravvivere e gestire, invece di alzare le mani e abbandonare lo sforzo:
Per imparare ad affrontare fallimento come un evento che che danno informazioni necessarie per apportare lecontiene elementi modifiche necessarie nella vita, il comportamento e le nostre azioni.
 Tenere sempre alla ricerca di potenziali opportunità che emergono da ogni battuta d'arresto e disagi.
 Per cercare la «lezione» (conoscenza), che accompagna ogni fallimento. «Che cosa ho imparato attraverso questa esperienza;»
 Per uscire negativi della nostra vita, e la paura di curmudgeon persone. Cerchiamo di costruire sulla società e la nostra associazione con le persone che la pensano creativo, la natura, positivi e, soprattutto, avere una mente calma e pacifica.
 Per trovare nuove fonti di informazioni e nello stesso tempo di iniziare a cambiare mentalità.
Dopo tutto, la vita è troppo breve per ritirare e facilmente!

The «god» ... Fear!

Today's society «investing» Fear God! The windows on television ads flirt around in fear. Crime, economic disaster, environmental destruction, corrupt politicians and judges, earthquakes, burglaries, the mafia’s guard boys, terrorism, floods, fires , especially this summer, the irresponsibility of the state... many others!
Follow the system reminds us how unsafe we are. Since the same society we produce and our «sell» fear is coming to carry us below; at home, at work, especially at work. One of the biggest fears of people is the fear of failure. This fear is the path that leads to defeatism and destruction. While the failure is a reality, fear is not only a state of mind. The science and life have proved that
People evolve and become what we repeatedly think. Then why not think about it later success? The answer has to do with two things: What kind of stimuli we are exposed and that we ourselves plan and direct ourselves.
We live in a world of negative programming that sets us up on negative stimuli. This program creates fear. A fear is the terrorist that creates the working and social environment in a battle scene. In the middle of the conflict and insecurity, is our effort to survive and progress. While we fear that the failure, failure comes because we provoked it. Each of us can fail. Failure is something subjective and measurable. The issue is that the greatest failure is that happens in our minds.
If you change the word « I failed» the words «what I learned and I will not repeat ...» you will see for yourself how it falls so far consider a failure. The external fears lead to internal fears. Our response to domestic fears affects the final result. In other words, not much has importance that is us, but what we do with what happens to us.
Basically, the failure is implemented only when the man decides to give up or abandon the effort. We choose which path we will follow, which means that we choose our results. I know people who after an active working life, just got to retirement, fell into depression and died a short time. I have experienced and others who defeated cancer or other serious diseases with great high spirit did MIRACLES and professionally and financially.
The Bill Gates said «There is no failure. There is only information ». With this statement in mind, let us look at simple strategies that help them survive and manage, instead of lifting your hands up and abandon the effort:
To learn to face failure as an event that contains elements that give information necessary to make the necessary changes in life, behaviour and our actions.
Always keep looking for potential opportunities that emerge from each setback and inconvenience.
To look for the «lesson» (knowledge) that accompanies each failure. «What I learned through this experience; »
To get out of our lives negative, curmudgeon and afraid of people. Let us build on the companies and our association with people who think creatively, kind, positive and above all, have a calm and peaceful mind.
To find new sources of information and the same time starting to change thinking.
After all, life is too short to withdraw and give up easily!

Ο «θεός» …Φόβος!

Η σημερινή κοινωνία έχει «επενδύσει» στο θεό Φόβο! Τα τηλεοπτικά παράθυρα και οι διαφημίσεις φλερτάρουν γύρω από το φόβο. Εγκληματικότητα, οικονομική καταστροφή, οικολογική καταστροφή, διεφθαρμένοι πολιτικοί και δικαστές, σεισμοί, διαρρήξεις, οι φουσκωτοί, η τρομοκρατία, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές το καλοκαίρι, η κρατική αναλγησία και …τόσα άλλα!
Συνέχεια το σύστημα μας υπενθυμίζει πόσο ανασφαλείς είμαστε. Από τη στιγμή που η ίδια η κοινωνία μας παράγει και μας «πουλάει» φόβο, επόμενο είναι να τον κουβαλάμε συνέχεια μαζί μας. Στο σπίτι, στη δουλειά. Ειδικά στη δουλειά. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των ανθρώπων είναι ο φόβος της αποτυχίας. Ο συγκεκριμένος φόβος είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην ηττοπάθεια και καταστροφή. Ενώ η ίδια η αποτυχία έχει μια υπόσταση, ο φόβος της δεν είναι παρά μια κατάσταση του μυαλού. Η επιστήμη και η ζωή έχουν αποδείξει πως ο
άνθρωπος εξελίσσεται και γίνεται αυτό που επαναλαμβανόμενα σκέπτεται. Τότε, γιατί τότε δεν σκεφτόμαστε συνέχεια την επιτυχία; Η απάντηση έχει να κάνει με δυο πράγματα: Σε τι είδους ερεθίσματα είμαστε εκτεθειμένοι και πως εμείς οι ίδιοι προγραμματίζουμε και κατευθύνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.
Ζούμε σε ένα κόσμο αρνητικού προγραμματισμού που μας εκθέτει συνέχεια σε αρνητικά ερεθίσματα. Αυτός ο προγραμματισμός δημιουργεί φόβο. Ένα φόβο που διαμορφώνει το εργασιακό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον σε ένα τοπίο μάχης. Στη μέση αυτής της διαμάχης και της ανασφάλειας, βρίσκεται η δική μας προσπάθεια για επιβίωση και προκοπή. Ενώ
νομίζουμε ότι φοβόμαστε την αποτυχία, όλοι την αντιμετωπίζουμε καθημερινά με τον άλφα ή βήτα τρόπο. Ο καθένας μας μπορεί να αποτύχει. Η αποτυχία είναι κάτι το υποκειμενικό και το μετρήσιμο. Το θέμα είναι πως η μεγαλύτερη αποτυχία είναι εκείνη που συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας.
Αν αλλάξουμε τη λέξη «απέτυχα» με τις λέξεις «αυτό που έμαθα και δεν θα το επαναλάβω είναι…» θα δείτε και μόνοι σας πόσο μειώνεται αυτό που μέχρι τώρα θεωρούσατε αποτυχία. Οι εξωτερικοί ή εξωγενείς φόβοι οδηγούν στους εσωτερικούς φόβους. Η δική μας αντίδραση στους εσωτερικούς φόβους επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, δεν έχει και τόση
σημασία αυτό που μας συμβαίνει, αλλά τι εμείς κάνουμε με αυτό που μας συμβαίνει.
Βασικά, η αποτυχία υλοποιείται μόνον όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να τα παρατήσει ή να παραιτηθεί από την προσπάθεια. Εμείς επιλέγουμε ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσουμε, που σημαίνει ότι εμείς επιλέγουμε τα αποτελέσματά μας. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που μετά από μια ενεργή εργασιακή ζωή, μόλις βγήκαν στη σύνταξη, έπεσαν σε κατάθλιψη και σε σύντομο χρονικό διάστημα πέθαναν. Έχω γνωρίσει και άλλους, που νίκησαν καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες και μεγαλούργησαν επαγγελματικά και οικονομικά.
Ο Bill Gates είπε «Δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει μόνο πληροφόρηση». Με τη δήλωση αυτή κατά νου, ας δούμε απλές στρατηγικές που βοηθούν να επιβιώνουμε και να τα καταφέρνουμε, αντί να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια :
Να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε την αποτυχία σαν ένα γεγονός που περιέχει στοιχεία που δίνουν πληροφορίες αναγκαίες για να κάνουμε τις απαιτούμενες αλλαγές στη ζωή, στη συμπεριφορά και τις πράξεις μας.
Πάντα να αναζητούμε τις πιθανές ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από κάθε αποτυχία και ταλαιπωρία.
Να ψάχνουμε για το «μάθημα» (τη γνώση) που συνοδεύει κάθε αποτυχία. «Τι έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία;»
Να βγάλουμε έξω από τη ζωή μας αρνητικούς, μίζερους και φοβισμένους ανθρώπους. Ας εμπλουτίσουμε τις παρέες και τις συναναστροφές μας με ανθρώπους που σκέφτονται δημιουργικά, ευγενικά, θετικά και πάνω από όλα, διαθέτουν έναν ήρεμο και ειρηνικό νου.
Να ανακαλύψουμε νέες πηγές πληροφόρησης και παράλληλα, να αρχίζουμε να αλλάζουμε τρόπο σκέψης.
Γιατί τελικά, η ζωή είναι πολύ μικρή για να αποσυρόμαστε και να τα παρατάμε εύκολα!

20/4/09

21 april 753 bC , Ab Urbe Condita - Birth of Rome SPQROn 21st April of 753 before Christ was the Ab Urbe Condita. The birth of Rome and from that day on was count the basis of counting the years . Even if does not Exist as a state the Roman Republic (SPQR) and as Empire, but the bace of today's civilization is started from then until today. The Roman empire as a small state of the brothers Romilus and Remus with all the expancions and divides holded for 2206 years !!! ( 21st April 753 before Christ - untill 29 may 1453 After Christ). Also note and the New Rome, the Town of The Magnus Constantine (today Istabul) was builded on 7 hills as Rome on 21st April 323 After Christ. The people of Byzantium never new themselves as Byzantines . Jeronimus Wolf on 17th century gave that name to divide the pagan Roman Hystory from the Christian Roman Hystory. The name was taken from Byzantium, a small colony of Ancient Megara were was located there. So in Deed the ROMAN EMPIRE was hold from the start of Old Rome (753) to the fall of the final new Rome (1453) and the ancient world died and started the Rebirth of a new world. Today The European union was inspired and issued in Rome 1953 as Common market. The Real rebirth of Roman Empire somehow. The new Roman Empire needs a lot of time to get strength and be strong. This Financial crisis is the greatest challenge. Ave Roman Empire. This new Roman Empire is not yet empire as long as remains as a mosaic of 27 states as members. Needs unity and one Augustus (as president) and 2 Ceasars as assistants of Augustus ( vise presidents)- One Ceasar for the East part and one for the West. AS SOON AS POSSIBLE.

AVE NEW ROMAN EMPIRE

18/4/09

H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

• Καθημερινά έχουμε λόγους για να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Πολλούς λόγους.
• Η ευγνωμοσύνη είναι η επίγνωση της κατανόησης του Νόμου της Προσέλκυσης (Έλξης). Αυτό που σκέφτεσαι , αυτό και προσελκύεις. Αυτό στο οποίο εστιάζεσαι, αυτό επεκτείνεται μέσα σου και έξω σου.
• Η Ευγνωμοσύνη είναι το "Ευχαριστώ" σου ,που δείχνει την εκτίμηση σε αυτά που λαμβάνεις και ανοίγει το δρόμο για να λάβεις περισσότερα.
• Η Ευγνωμοσύνη ,πηγάζει από μια οπτική Αγάπης, από εκεί που πηγάζει ακόμη και η ελπίδα η πίστη, η δέσμευση ,η συγγνώμη.
• Εάν δεν είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε, γιατί να μας δοθούν και άλλα .Εσύ θα έδινες άλλα;
Εξάσκηση ευγνωμοσύνης
1. Πες σε κάθε άτομο που έχεις στη ζωή σου, τι είναι αυτό που εκτιμάς περισσότερο σε αυτό. Τι είναι αυτό για το οποίο χαίρεσαι που το έχεις στη ζωή σου.
2. Ξεκίνα να κάνεις ΣΥΝΗΘΕΙΑ την καθημερινή γραπτή έκφραση ευγνωμοσύνης. Κάνε ένα κατάλογο 50 πραγμάτων για τα οποία είσαι ευγνώμων στη ζωή σου ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. Μην σταματήσεις μέχρι να γράψεις 50.ΣΚέψου ότι μπορεί να είσαι ευγνώμων και για εμπειρίες που χαρακτηρίζεις αρνητικές ή ανθρώπους ή σχέσεις, από τις οποίες και τους οποίους όμως πήρες μαθήματα για τη ζωή σου.
3. Ξεκίνα την ημέρα σου κανονικά γράφον 64;ας τα 5 πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων από τη χθεσινή μέρα (ή κλείνε την ημέρα σου γράφοντας τα 5 πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων από αυτή την ημέρα).

14/4/09

E la Scuola di Pitagora

Il grande filosofo Pitagora (569-475 aC), il segreto saggia da Samos, basata, come sappiamo, la filosofia e la fisica-matematica, che associa l'ordine e l'armonia dei suoni con l'ordine e l'armonia del cosmo. Le cifre sono state di Pitagora e la Scuola, che egli fondò nel sud Italia, la principale autorità in materia di cosmogonia. In aggiunta ai più profondo significato della parola «numero» Pitagora concentrarsi ora pensando di scienziati come teorico sia il «numero» è identico con l'armonia della matematica, per gli altri senza il «numero», e non ci sarebbe scienza.


H Scuola di Pitagora a Crotone Magna Grecia è stato invece un «religiosi» fraternità con gradi diversi e forse myiseos fondata su norme di antiche Orphic comunità. H contributo, tuttavia, la geometria, la musica, l'aritmetica e l'astronomia, è stato fondamentale. Attraverso la geometria e l'armonia dei suoni e dei numeri, la Pitagora introdotto il concetto di perfezione l'universo, che per questo motivo si chiama il primo mondo dal verbo «grazia», che significa tagliare, perché l'universo è un ottimo gioiello.


O Neoplatonikos filosofo Iamvlichos (3 ° secolo dC), ha introdotto il segreto Pitagora come esemplare, incarnazione archetypiki uno stile di vita, con la purificazione del corpo e anima, l'esercizio delle virtù, l'auto-e continuo sforzo di comunicazione con zolfo, il piombo per il fine ultimo del filosofo, il theosi, la platonica omoiosi Dio, per quanto possibile,

H Scuola Pitagorica ritiene che l'essenza di esseri umani è stato il «numero», qualcosa di astratto, che non è stato percepito dai sensi, ma solo attraverso la comprensione. Pertanto, l'essenza degli esseri non è stato il materiale, né accessibili ai sensi. H sostanza per il fatto di Pitagora, e syllipti inteso solo dal pensiero astratto. In questo modo i saggi di questa scuola che suggerisce l'infinità di materiale elemento e la misurazione della intangibilità giù. Introdotto, cioè, la nozione di «materiale», che è considerato componente anthistato in ogni impostazione e la fonte di ogni ontologica e morale di soccorso. Prendiamo atto che il Pitagora ha all'infinito e morale, nel senso che hanno esaminato il «perfetto fine» il bene e il «incompleto infinito» male.
Secondo i pitagorici, il mondo è stato creato per la prima volta dopo l'istituzione di uno. Il set up in prima linea di principio nel primo armosthen, ilke auto infinito e proikodotouse alla fine.

Come Aristotele (Dopo il corso, A 5. 986 15), la Pitagora: La deriva da uno dei due mezzi peratotita e l'infinito, in quanto è solido e ridondanti, il numero risultante da un universo intero, come detto da numeri.
O Aristotele, nello stesso luogo di lavoro (dopo il corso, 1091a, 14), il punto di vista della Pitagora dice:
Dobbiamo certamente non dimenticare che Pitagora sostenuto che la Terra è rotonda e immobile al centro del mondo, che è stato sferico (Diogen. Laertes. Bioi filosofi VIII, 25, 8-10)


Tutti gli astronomi sono stati essenzialmente di Pitagora, studiare, ma con il misterioso modo numerico le distanze tra i pianeti, in quanto ritiene che non vi erano sacri mistico-relazioni per esprimere i numeri. Il planetario è stato distanze simili a Pitagora la musica a un celeste armonia, prodotto dal suono armonioso nella conduzione della eterna corpi celesti attorno al fuoco centrale. Si ritiene che l'armonia prodotta continuamente ed eternamente nel cosmo, che esprimono la più alta e perfetta manifestazione della divina armonia unico!
Quindi, viene considerato come i sette pianeti, ciascuno nella sua sfera di cristallo, e il totale aplaneis tutte le stelle (la palla aplanon stelle) è stato l'otto corpi celesti, disposti in modo da entrare in partita amfimonosimanti i suoni della scala musicale pitagorica. La Pitagora ritiene che inviare un corpo celeste simile suono musicale in termini di volume e la velocità. Le distanze, vale a dire, la palla di otto corpi celesti sono stati formati in modo tale da coprire la mistica pitagorica ottava e di creare a un meraviglioso consonanza la Pitagora "musica delle sfere».
Prendiamo atto che, secondo la moderna teoria di stringhe, a partire da una linea di principio, tutto a livello microscopico è una combinazione di stringhe pulsante. Così, la scuola di Pitagora, che hanno sviluppato la teoria della «musica delle sfere», si potrebbe supporre che le particelle sono piccole stringhe, il pulsate vibrazioni che producono altre particelle microscopiche che corrispondono alle note, che a sua volta, creare le la musica di sfere celesti, mentre il mondo è «opera sinfonica», che-sono-comporre automaticamente queste note.

translation by Google translator.

H Πυθαγόρεια Σχολή

O μέγας φιλόσοφος Πυθαγόρας (569-475 π.X.), ο μύστης σοφός από τη Σάμο, θεμελίωσε, όπως γνωρίζουμε, τη μαθηματική φιλοσοφία και φυσική, συσχετίζοντας την τάξη και την αρμονία των ήχων με την τάξη και την αρμονία του Σύμπαντος. Οι αριθμοί αποτελούσαν για τον Πυθαγόρα και τη Σχολή του, που ίδρυσε στην Κάτω Ιταλία, τη βασικότερη αρχή για την κοσμογονία. Εξάλλου στη βαθύτερη έννοια της λέξεως «αριθμός» του Πυθαγόρα επικεντρώνεται σήμερα η σκέψη των θεωρητικών επιστημόνων, εφόσον αφενός μεν ο «αριθμός» ταυτίζεται με την αρμονία των μαθηματικών, αφετέρου δε χωρίς τον «αριθμό» δεν θα υπήρχε και επιστήμη.

H Σχολή του Πυθαγόρα στον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας ήταν μάλλον μια «θρησκευτική» αδελφότητα με διάφορους βαθμούς μυήσεως και ίσως ιδρύθηκε πάνω στα πρότυπα των αρχαϊκών ορφικών κοινοτήτων. H συμβολή της, όμως, στη γεωμετρία, τη μουσική, την αριθμητική και την αστρονομία ήταν καθοριστική. Μέσω της γεωμετρίας και της αρμονίας των ήχων και των αριθμών, οι Πυθαγόρειοι εισήγαγαν την έννοια της τελειότητας στο Συμπάν, που γι’ αυτό τον λόγο πρώτοι αυτοί το ονόμασαν Κόσμο από το ρήμα «κοσμώ», που σημαίνει τακτοποιώ, επειδή το Σύμπαν είναι ένα εξαιρετικό κόσμημα.

O Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλιχος (3ος μ.X. αιώνας) παρουσιάζει τον μύστη Πυθαγόρα ως την υποδειγματική, αρχετυπική ενσάρκωση ενός τρόπου ζωής που, με τον εξαγνισμό του σώματος και της ψυχής, την άσκηση της αρετής, την εγκράτεια και την προσπάθεια διαρκούς επικοινωνίας με το θείο, οδηγεί στον ύστατο σκοπό του φιλοσόφου, τη θέωση, την πλατωνική ομοίωση θεού κατά το δυνατόν

H Πυθαγόρεια Σχολή πρέσβευε ότι η ουσία των όντων ήταν ο «αριθμός», κάτι αφηρημένο, το οποίο δεν γινόταν αντιληπτό από τις αισθήσεις, αλλά μόνο από τη νόηση. Συνεπώς, η ουσία των όντων δεν ήταν υλική, ούτε προσιτή στις αισθήσεις. H ουσία καθίστατο, για τους Πυθαγόρειους, νοητή και συλληπτή μόνο με την αφηρημένη σκέψη. Με αυτό τον τρόπο οι σοφοί αυτής της Σχολής εξομοίωναν το άπειρο με το υλικό στοιχείο το ανεπίδεκτο μέτρησης και καθορισμού. Εισήγαγαν, δηλαδή, την έννοια της «ύλης», που θεωρούνταν στοιχείο το οποίο ανθίστατο σε κάθε καθορισμό, καθώς και πηγή της κάθε οντολογικής και ηθικής ατέλειας. Σημειώνουμε όμως ότι οι Πυθαγόρειοι έδιναν στο άπειρο και κάποια ηθική υπόσταση, με την έννοια ότι θεωρούσαν το «τέλειον πέρας» καλό, ενώ το «ατελές άπειρο» κακό.

Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους, ο Κόσμος δημιουργήθηκε αφού καταρχάς έλαβε σύσταση το έν. Tο εν που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη αρχή το πρώτον αρμοσθέν, ήλκε προς εαυτόν το άπειρο και το προικοδοτούσε με το πέρας.

Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης (Μετά τα Φυσικά A 5. 986 15), οι Πυθαγόρειοι: Tο ένα προκύπτει από τα δύο αυτά –εννοεί την περατότητα και το άπειρο– αφού είναι άρτιο και περιττό, ο αριθμός προκύπτει από το ένα και ολόκληρο το Σύμπαν, όπως είπαμε, από αριθμούς.

O Αριστοτέλης, στο ίδιο έργο του (Μετά τα Φυσικά 1091a, 14), για τις απόψεις των Πυθαγορείων αναφέρει τα εξής:

Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνάμε ότι ο Πυθαγόρας πρέσβευε πως και η Γη ήταν σφαιρική και ακίνητη στο κέντρο του Κόσμου, που κι αυτός ήταν σφαιρικός (Διογέν. Λαέρτ. Φιλοσόφων Bίοι VIII, 25, 8-10)

Όλοι οι Πυθαγόρειοι ήταν κυρίως αστρονόμοι, μελετούσαν, όμως, με μυστηριακό τρόπο τις αριθμητικές αποστάσεις μεταξύ των πλανητών, αφού πίστευαν ότι υπήρχαν ιερές-μυστηριακές σχέσεις στους αριθμούς που τις εκφράζουν. Οι πλανητικές αποστάσεις ήταν για τους Πυθαγόρειους ανάλογες προς μία ουράνια μουσική αρμονία, που παραγόταν από τους αρμονικούς ήχους κατά την αιώνια περιφορά των ουρανίων σωμάτων γύρω από το κεντρικό πυρ. Πίστευαν ότι αυτή ακριβώς η αρμονία παραγόταν συνεχώς και αιωνίως στο Σύμπαν, εκφράζοντας την ύψιστη και τέλεια εκδήλωση της μοναδικής θείας αρμονίας!

Οι επτά θεωρούμενοι τότε πλανήτες, καθένας στη δική του κρυστάλλινη σφαίρα, και συνολικά όλοι οι απλανείς αστέρες (η σφαίρα των απλανών αστέρων) ήταν τα οκτώ ουράνια σώματα, έτσι διατεταγμένα ώστε να έρχονται σε αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία με τους φθόγγους της πυθαγόρειας μουσικής κλίμακας. Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι κάθε ουράνιο σώμα εξέπεμπε έναν μουσικό ήχο ανάλογο του όγκου και της ταχύτητάς του. Οι αποστάσεις, δηλαδή, των οκτώ ουρανίων σωμάτων-σφαιρών ήταν με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένες ώστε να καλύπτουν τη μυστικιστική πυθαγόρεια οκτάβα και να δημιουργούν –με μια θαυμαστή συνήχηση– την πυθαγόρεια «μουσική των σφαιρών».

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία των χορδών, ξεκινώντας από μία αρχή, τα πάντα σε μικροσκοπικό επίπεδο είναι συνδυασμός παλλόμενων χορδών. Συνεπώς, η Πυθαγόρεια Σχολή, που ανέπτυξε τη θεωρία της «μουσικής των σφαιρών», θα μπορούσε να θεωρήσει ότι τα σωματίδια είναι μικροσκοπικές χορδές, οι παλμικές δονήσεις των οποίων παράγουν άλλα μικροσκοπικά σωματίδια που αντιστοιχούν στις νότες, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν τη μουσική των ουράνιων σφαιρών, ενώ ο Κόσμος μας είναι «συμφωνική όπερα», την οποία –αυτόματα– έχουν συνθέσει αυτές οι νότες.

STOP ABUSE OF CHILDREN, IT IS A CRIME


http://apps.facebook.com/causes/127614/33243985?m=200ef49e

25/3/09

Hellenic Independance Day

Today is the renaissance of Hellenic Nation on 25th March 1821 declaring to fight or die in a revolution against Ottoman Empire. Durring Revolution Dionisios Solomos in island of Zante (Zakinthos) was hearing the battle and he wrote a poem dedicated to Liberty . That poem become the national anthem of Greece.
17/3/09

Life without love is like a garden without flowers

Life without love is like a garden without flowers.( ENGLISH )
Ζωή χωρίς αγάπη ειναι σαν κήπος χωρίς λουλούδια. (Greek )
La vita senza amore è come un giardino senza fiori. (Italian)
La vida sin amor es como un jardín sin flores. (Spanish )
Leben ohne Liebe ist wie ein Garten ohne Blumen. ( German )
Leven zonder liefde is als een tuin zonder bloemen. ( Dutch )
Liv uten kjærlighet er som en hage uten blomster. (Norge )
Жизнь без любви, как сад без цветов. ( Russian )

25/2/09

Το Χαμόγελο - smile - un sorriso


Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτε, κι όμως είναι πολύτιμο.
Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται, χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει .
Δεν διαρκεί παρά μονάχα μια στιγμή αλλά η ανάμνησή του, είναι καμιά φορά αιώνια.
Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί τον λυπημένο, αναπτερώνει την αισιοδοξία και δημιουργεί ευτυχία
Κι όμως , δεν δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, δεν παίρνεται εκβιαστικά γιατί είναι κάτι που έχει ανεκτίμητη αξία όταν δίδεται εγκάρδια.
Αν κάποια φορά συναντήσετε κάποιον άνθρωπο που δεν σας χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε, φανείτε γενναιόδωροι κι’ ανώτεροι άνθρωποι και δώστε του εσείς το δικό σας, γιατί κανένας άλλος δεν έχει τόση ανάγκη από χαμόγελο , όση εκείνος που δεν μπορεί να το προσφέρει.
[English]:A smile does not cost anything, but it is valuable.
Enriches those who receive, without the person impoverished places.
It takes only a moment, despite the memory but it is sometimes forever.
A smile rest the tired, disappointed to give courage, comfort the sad, anapteronei creates optimism and happiness
However, not borrowed, not stolen, not bought, not obtained because extortioner is something that is invaluable when it is warm.
If some time encounter a man who gives you the smile you deserve, look generous and 'senior people and you give of your own, because nobody else has as much need of a smile, as much as he can not offer.
[Italian] :Un sorriso non costa nulla, ma è prezioso.
Arricchisce chi lo riceve, senza che la persona impoverita luoghi.
Ci vuole solo un attimo, nonostante la memoria, ma è a volte per sempre.
Un sorriso di riposo, la stanchezza, deluso per dare coraggio, la comodità la triste, anapteronei crea ottimismo e la felicità
Tuttavia, non presi in prestito, non rubato, non ha acquistato, non ottenuti extortioner perché è qualcosa che ha un valore inestimabile quando è caldo.
Se qualche volta incontro un uomo che ti dà il sorriso che ti meriti, guarda generoso e 'alto di persone e di dare il vostro, perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso, per quanto egli non può offrire.

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

20/2/09

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ

Η κρίση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει η βάσιμη εκτίμηση ότι μετά το 2020 τα αποθεματικά των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης θα βρίσκονται σε μηδενικό επίπεδο, αν δεν ληφθούν από σήμερα γενναίες αποφάσεις. Όπως είναι φυσικό το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα στο σύνολο του συστήματος. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Τι πρέπει να γίνει στο μέλλον; Είναι ερωτήματα που θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την ανάλυση.

Όπως γνωρίζετε στις 31/03/2008 ψηφίστηκε νέος ασφαλιστικός νόμος, ο 3655/2008. Ο νόμος αυτός δεν αλλάζει τη φιλοσοφία της Κοινωνικής Ασφάλισης, διότι στη χώρα μας η Κοινωνική Ασφάλιση στηρίζεται πλέον σε ένα σύστημα εισροών- εκροών κεφαλαίων. Οι πόροι του συστήματος που αποτελούν τις εισροές διαρκώς μειώνονται, ενώ οι εκροές βρίσκονται σε αντίθετη τροχιά.
Κάθε φορά λοιπόν που ψηφίζεται ασφαλιστικός νόμος γίνεται προσπάθεια μείωσης των εκροών και αύξησης των εισροών. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει την αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι διαφωνούν, όπως είναι φυσικό, με τη αύξηση των ορίων ηλικίας, τη μείωση των συντάξεων, την κατάργηση των βαρέων – ανθυγιεινών σε πολλές κατηγορίες κλπ.
Τώρα, σε ό, τι αφορά τα αίτια που έχουν διαμορφώσει αυτό το δυσμενές σκηνικό στη Κοινωνική Ασφάλιση είναι αρκετά. Θα αναφέρω τα πέντε σημαντικότερα:

1. Η κακή αξιοποίηση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων διαχρονικά.
2. Η ανεργία
3. Η εισφορό-διαφυγή
4. Η υπογεννητικότητα, ιδιαιτέρως των τελευταίων σαράντα χρόνων
5. Η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα τεράστια ελλείμματα της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας. Αναλογιστικές μελέτες διαφόρων οργανισμών όπως ο Ο.Ο.Σ.Α., το ΙΝ.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε. προσπαθούν να υπολογίσουν τα συγκεκριμένα ελλείμματα. Ανάλογα λοιπόν με τις παραδοχές που λαμβάνουν υπόψη κάθε φορά, εκτιμούν ότι τα ελλείμματα αυτά είναι της τάξεως των 200 έως 400 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όπως γίνεται αντιληπτό, τέτοιας μορφής ελλείμματα, της τάξεως του ενός έως δύο κρατικών προϋπολογισμών, δεν είναι εύκολο να καλυφθούν από την πολιτεία ώστε οι ασφαλιστικοί φορείς να μπορούν να ανταποκριθούν στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους.

Οι Εκάστοτε κυβερνήσεις, είτε εθελοτυφλούν είτε θέλουν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος από
οδυνηρές και καθόλου δημοφιλείς και είναι λογικό να αποφεύγονται, ιδιαίτερα όταν το αδιέξοδο θα υπάρξει μετά από 10-12 χρόνια .Τα προβλήματα όμως δεν λύνονται από μόνα τους.
Έτσι πιστεύω ότι είναι μονόδρομος η κατεύθυνση στην κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης.
Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

18/2/09

Νέο Πρόγραμμα : Προλαμβάνω

Η Εθνική Ασφαλιστική ,από τις 16/2/2009 έχει ένα ακόμα προϊόν Έξω-νοσοκομειακών Διαγνωστικών εξετάσεων που απευθύνετε σε όλους και το κυριότερο χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας.

Για το νέο αυτό προϊόν η εταιρεία μας συνεργάζεται με το δίκτυο των διαγνωστικών κέντρων της EUROMEDICA και παρέχει στους ασφαλισμένους την πρόσθετη αυτή κάλυψη και ακόμα :
Πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζομένων ιατρών, που καλύπτει ποικιλία ειδικοτήτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση (στο 210-9099000) σε 24 ώρες βάση, όλο τον χρόνο .
και που αφορά:
1. ιατρικές συμβουλές από ιατρούς για κάθε πρόβλημα υγείας.
2. πληροφορίες για το δίκτυο των Διαγνωστικών Κέντρων και των συνεργαζομένων ιατρών
3. αποστολή ιατρού στο σπίτι
4. Γενικές πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία φαρμακεία κλπ
Ανώτατο ετήσιο όριο διενέργειας εξετάσεων 2000€
Συμμετοχή ασφαλισμένου 35%
Δωρεάν Ετήσιο προληπτικό έλεγχο ( Check up)
Ασφάλιστρο κοινό για όλους, ιδιαίτερα προσιτή τιμή.
Δυνατότητα ασφάλισης από 45 ημερών έως 65 ετών .
Επίσης ,μπορεί ,τώρα πια και από 66-75 ετών


Ευχαριστώ

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης
6976441558

17/2/09

Εξάσκηση ευγνωμοσύνης

  1. Πες σε κάθε άτομο που έχεις στη ζωή σου, τι είναι αυτό που εκτιμάς περισσότερο σε αυτό.Τι είναι αυτό για το οποίο χαίρεσαι που το έχεις στη ζωή σου.
  2. Ξεκίνα να κάνεις ΣΥΝΗΘΕΙΑ την καθημερινή γραπτή έκφραση ευγωμοσυνης.Κάνε ένα κατάλογο 50 πραγμάτων για τα οποία είσαι ευγνώμων στη ζωή σου ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.Μην σταματήσεις μέχρι να γράψεις 50.Σκέψου ότι μπορεί να είσαι ευγνώμων και για εμπειρίες που χαρακτήρίζεις αρνητικές ή ανθρώπους ή σχέσεις, απο τις οποίες και τους οποίους όμως πήρες μαθήματα για τη ζωή σου.
  3. Ξεκίνα την ημέρα σου κανονικά γράφοντας τα 5 πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων από τη χθεσινή μέρα (ή κλείνε την ημέρα σου γράφοντας τα 5 πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων απο αυτή την ημέρα).

H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

  • Καθημερινά έχουμε λόγους για να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας.Πολλούς λόγους.
  • Η ευγνωμοσύνη είναι η επίγνωση της κατανόησης του Νόμου της Προσέλκυσης (Έλξης). Αυτό που σκέφτεσαι , αυτό και προσλεκύεις. Αυτό στο οποίο εστιάζεσαι, αυτό επεκτείνεται μέσα σου και έξω σου.
  • Η Ευγνωμοσύνη είναι το "Εύχαριστώ" σου ,που δείχνει την εκτίμηση σε αυτά που λαμβάνεις και ανοίγει το δρόμο για να λάβεις περισσότερα.
  • Η Ευγνωμοσύνη ,πηγάζει από μια οπτική Αγάπης, απο εκεί που πηγάζει ακόμη και η ελπίδα η πίστη,η δέσμευση,η συγγνώμη.
  • Εάν δεν είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε, γιατί να μας δοθούν και άλλα.Εσυ θα έδινες άλλα;

14/2/09

Crucifiction a medical examination

crucifiction a medical explanation

St Valentine's day - Αγίου Βαλεντίνου

Σήμερα για αρκετούς είναι μια αρκετά σημαντική ημέρα είτε γιατί πουλάνε τα εμπορεύματά τους στους ερωτευμένους ( λουλούδια, γλυκά, δωράκια κλπ) είτε ακόμα καλύτερα είναι λαβωμένοι από τα βέλη του έρωτα. Είναι όμορφο να είσαι ερωτευμένος-η διότι βλέπεις την ζωή με άλλη αισιοδοξία. Φυσικά η ημέρα αυτή είναι ημέρα ευνοική για γάμους και δεσμούς από αρχαιοτάτων χρόνων. Ιδιαίτερα στην Ρώμη ο αγαπημένος (βαλεντίνος) και η αγαπημένη (βαλεντίνα) επιδίωκαν γάμο αυτήν την ημέρα διότι εθεωρήτο αστρικά πιο ευνοϊκή, όπως και στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στην αρχαία Αίγυπτο η 14 φεβρουαρίου ήταν ημέρα ευνοϊκή για ερωτική- συζυγική Ζεύξη ευλογιμένη ημέρα από τον Θεό Δία που αυτήν την ημέρα ονομάστηκε Ζεύς, όταν παντρεύτηκε την Θεά Ήρα που έκανε ευλογημένη την ημέρα αυτή για τους Γάμους.
Ο Σημερινός Άγιος Βαλεντίνος είναι μια καθαρά Δυτική προέλευσης εορτή. Φυσικά στην καρδιά μας όταν αγαπάμε κάθε μέρα πρέπει να είναι ημέρα αγάπης και έρωτα και όχι μια φορά τον χρόνο μόνο. Στην ημέρα αυτή λοιπόν αφιερώνω την μουσική αυτήν.

12/2/09

romans leginaires attack demo

Το Νοσοκομειακό Απεριόριστο

Το Νοσοκομειακό πρόγραμμα Απεριόριστης κάλυψης , είναι ένα πρόγραμμα «λευκή επιταγή» για την κάλυψη ΟΛΩΝ των Νοσοκομειακών εξόδων σας που αφορούν άμεσα την υγεία σας για όταν παραστεί η ανάγκη

Είναι βέβαιο πως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο από όλα τα αγαθά.

Έχοντας λοιπόν το πρόγραμμα Νοσοκομειακό Απεριόριστο, εσείς επενδίεται ΜΟΝΟΝ στην ΕΘΝΙΚΗ με €3 την ημέρα και η ΕΘΝΙΚΗ σας πληρώνει ΟΛΑ τα Νοσοκομειακά έξοδα.

Επιγραμματικά μερικά από τα προνόμια είναι:

Σύμφωνα με τον νόμο 3091/2002 ποσά φόρο-απαλλαγής από το εισόδημα για ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων και υγείας είναι €1.200 ευρώ ετησίως

διαγνωστικές εξετάσεις (€787 ευρώ ετησίως κατ’ άτομο) χωρίς να ταλαιπωρήστε σε… αναμονές εξωτερικών ιατρείων ούτε σε λίστες αναμονής για χειρουργείο ή νοσηλεία και με Απεριόριστη Νοσοκομειακή κάλυψη και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε ιδιωτικά νοσοκομεία .

Ελεύθερη επιλογή θέσης ,μέχρι και Λουξ κλπ

για περισοότερες πληροφορίες καλέστε με στο 6976441558 για να βρεθούμε και να σας κάνω μια πλήρη παρουσιάση από κοντά .STORIA DI ROMA

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Σ

τον τεράστιο χώρο που καταλαμβάνει η αυτοκρατορία και μέσα στα πλαίσια της Ρωμαϊκής της κρατικής οργάνωσης, ζει και κινείται ένα πλήθος φυλές όπως Έλληνες και Εξελληνισμένοι λαοί και φύλα όπως αιγύπτιοι ,Σύριοι, ιουδαίοι, αρμενιοι,κλπ.

Καταλύτης όλων των διαφοροτροπων στοιχείων του Βυζαντινού πολιτιστικού αμαλγάματος, στάθηκε ο Ελληνισμός, αυτός που κατορθώσει να δώσει στο Βυζάντιο τη δυνατότητα και τα μέσα για την πολιτιστική του έκφραση.

Ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική παιδία και η γλώσσα είχαν κατακτήσει την πρωτεύουσα και τις πόλεις των Βαλκανίων και της ανατολής . Είχαν αποτυπώσει την σφραγίδα τους πάνω σε όλους τους διαφορετικούς λαούς της αυτοκρατορίας.

Τα μεγάλα κέντρα του ελληνισμού όπως η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια, η Έφεσος η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Νικομήδεια και η Νίκαια , ενίσχυαν και μετέδιδαν συνεχώς την λάμψη του Ελληνικού πνεύματος.

Τα πλήθη των υπάλληλων του βυζαντινού κράτους προέρχονταν από τους μορφωμένους αστούς, δηλαδή από αυτούς που είχαν πάρει ελληνική μόρφωση. Η γνώση της τότε κρατικής γλώσσας, της λατινικής, απαραίτητης για τους υπάλληλους , είτε αποτελούσε ειδική τεχνική επιμόρφωση που αποκτιόταν στην δύση, όπου καμιά φορά πήγαιναν οι νέοι που ήθελαν να ακολουθήσουν υπαλληλική σταδιοδρομία .Όπως και να έχει το πράγμα, οι ελληνοθρεμενοι αυτοί υπάλληλοι επιδρούσαν , και μέσα από αυτούς ο Ελληνισμός στο Περιβάλλον τους. Η γλώσσα της τους πάλι ήταν Ελληνική και όσο αύξανε η επίδραση της Εκκλησίας, τόσο εντονότερα εκδηλωνόταν ο ελληνικός χαρακτήρας της Βυζαντινής κοινωνίας .Τα βαρβαρικά φύλα που έρχονταν να εγκατασταθούν στα εδάφη της Αυτοκρατορίας δεν κατάφερναν για πολύ να ξεφύγουν τον Εξελληνισμό τους.

Έτσι ,λοιπόν είναι φυσικό να είναι το κράτος διαποτισμένο από κοινωνία εξελληνισμένη στο μεγαλύτερο μέρος της: γλώσσα για να συνεννοούνται οι διάφοροι πληθυσμοί της αυτοκρατορίας ήταν η ελληνική και ο βαθμός του Εξελληνισμού των ανθρώπων της εποχής έδειχνε την απόσπαση τους από την βαρβαρική και την είσοδο τους στην ΡΩΜΑΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Ο εξελληνισμός, όμως, άρχισε πολύ νωρίς να διώχνει την λατινική γλώσσα και από όλες τις πλευρές της δημόσιας ζωής : ήδη τον τέταρτο αιώνα ο Αρκαδιός επιτρέπει να συντάσσονται οι δικαστικές αποφάσεις και στα ελληνικά και τον επόμενο αιώνα αναγνωρίζεται η νομική ισχύς διαθηκών που συντάχθηκαν στα ελληνικά . Από τον πέμπτο αιώνα ,επίσης, αρχίζει και συνεχώς επεκτείνεται η σύνταξη νομών στα ελληνικά, συνήθεια που γενικεύεται από το δεύτερο τρίτο του έκτου αιώνα.

Έπειτα από όλα αυτά, είναι φανερό ότι η αυτοκρατορία του Βοσπόρου αποτελούσε την κρατική υπόσταση της πνευματικής δύναμης του ελληνισμού και ότι οι άλλοι λαοί, έπρεπε να πάρουν θέση απέναντι στην ελληνική πολιτιστική επίδραση και να είτε να αντιδικήσουν ,είτε να την αποδεχθούν .

Έτσι Βυζαντινή ιστορία είναι η ιστορία ενός κρατικού μορφώματος κάτω από το διοικητικό σκελετό του οποίου δρα και σφύζει η πνευματική δύναμη του ελληνισμού.

Βυζαντινή αυτοκρατορία είναι η κρατική έκφραση της τρίτης φάσης της Ελληνικής δημιουργίας, του ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ,που συνέχισε τον κλασικό και τον Μακεδόνιο. Και ,όπως είπε ο D.TALBOT RICE, το Βυζάντιο πρέπει πραγματικά να μελετηθεί σαν ένα κεφάλαιο της μακρόχρονης ιστορίας του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής σκέψης.Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

H Βυζαντινή αυτοκρατορία άρχισε την ζωή της σαν συνεχεία της Ρωμαϊκής. Είναι λοιπόν φυσικό και αυτονόητο η Βυζαντινή αυτοκρατορία να κληρονομήσει και στατικά και δυναμικά τον γεωγραφικό χώρο όπου έδρασε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου αυτά τα σύνορα άλλαξαν κάτω από την πίεση επιδρομέων και έτσι η αυτοκρατορία έχασε την μια μετά την άλλη τις κτήσεις της από δύση ,ανατολή ,βορά και νότο. Λίγο-λίγο περιορίστηκε στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και που και αυτή έπεσε με την πτώση της Βασιλεύουσας το 1453 μΧ.

H NEA ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ,Η ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ εκτεινόταν από τον Ατλαντικό ωκεανό έως την Μεσοποταμία και από την Αίγυπτο με τις ακτές τις βόρειας Αφρικής έως την Γερμανία και Γαλλία με την Αγγλία.

Βυζαντινή αυτοκρατορία

Τ

ο μεσαιωνικό τμήμα της εθνικής μας ιστορίας συμπίπτει με την ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας. τι εννοούμε ,όμως όταν λέμε «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ»; Ποιοι ήταν οι βυζαντινοί ;Δεν είναι εύκολο να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα . Πρώτα πρώτα κράτος που να έχει την επίσημη ονομασία «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» δεν υπήρξε ποτέ . Όσο και αν ψάξει κάποιος στις ιστορικές πηγές Ελληνικές και ξένες δεν πρόκειται να βρει αυτόν τον όρο. Οι όροι Βυζαντινός και Βυζαντινή ιστορία, με την σημασία του κατοίκου και της ιστορίας του κράτους που είχε για πρωτεύουσα την ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, το παλιό Βυζάντιο, είναι ανύπαρκτοι και αυτό γιατί ποτέ οι κάτοικοι του κράτους που είχε την πρωτεύουσα του κοντά στα νερά του Βοσπόρου δεν χρησιμοποιούσαν για το κράτος τους και την ιστορία τους το επίθετο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ .Μόνο Ρωμαίους ονόμαζαν τους εαυτούς τους , η αυτοκρατορία τους ήταν ΡΩΜΑΙΚΗ και πρωτεύουσα τους ήταν η ΝΕΑ ΡΩΜΗ.

Ο Όρος « βυζαντινός» είναι νεολογισμός . Αυτόν τον όρο τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο ΙΕΡΩΝΗΜΟΣ ΓΟΥΛΦ στα 1562, όταν είχε εισηγηθεί την ίδρυση corpus historiae Byzantine, και τον καθιέρωσε PH. LABBE. Κάποτε και ο Κάρολος du Cange είχε χρησιμοποίηση αυτόν τον όρο για να τιτλοφορήσει το ιστορικό του βιβλίο που πραγματευόταν την ιστορία του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Και έτσι η Βυζαντινή ιστορία και η Βυζαντινή αυτοκρατορία είχαν βρει πια την θέση τους στην επίσημη επιστημονική ορολογία. Από τότε ο επιστημονικός κόσμος χρησιμοποιεί τα ονόματα Βυζαντινή αυτοκρατορία και για τους κατοίκους τον όρο βυζαντινοί για να δηλώσει την αυτοκρατορία που είχε για πρωτεύουσα την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.Μετά το 476 μ.Χ.

Παρ'όλο που το δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καταλύθηκε το 476 μ.Χ. και ο χαρακτήρας του ανατολικού τμήματος μεταβλήθηκε ουσιαστικά κατά το πέρασμα των αιώνων, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία συνέχισε να επηρεάζει για αιώνες την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Το ρωμαϊκό δίκαιο συνέχισε να χρησιμοποιείται από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες αλλά και από τους Γερμανούς ηγεμόνες της Δύσης. Η λατινική γλώσσα θεωρούνταν για αιώνες η γλώσσα των μορφωμένων ανθρώπων, ενώ η ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και οδοποιία θαυμάζονται μέχρι σήμερα.

Για χίλια περίπου χρόνια οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους συνεχιστές και κληρονόμους του ρωμαϊκού μεγαλείου, ενώ οι ιδέες της οικουμενικότητας, της παγκόσμιας ενότητας και κυριαρχίας ήταν αρκετά ελκυστικές σε σειρά ηγεμόνων όπως ο Καρλομάγνος και ο Όθων Α', που ονόμασαν τους εαυτούς τους αυτοκράτορες και στέφθηκαν από τον πάπα με αυτόν τον τίτλο. Η ίδια η Εκκλησία της Ρώμης διεκδίκησε ένα κομμάτι από την ακτινοβολία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι αξιοσημείωτο πως οι τίτλοι "τσάρος" για τη Ρωσία και "κάιζερ" για τη Γερμανία προέρχονται από το ρωμαϊκό "καίσαρας".

Οριστική διαίρεση (395 μ.Χ.) και κατάλυση της αυτοκρατορίας (476 μ.Χ.)

Το 395 μ.Χ. ο Μέγας Θεοδόσιος πέθανε, και όρισε στη διαθήκη του τη διαίρεση της αυτοκρατορίαςσε δύο τμήματα, ανατολικό και δυτικό.

Το δυτικό κομμάτι της (οι περιοχές από τη Βρετανία και την Ισπανία μέχρι το Ρήνο, την Ιλλυρία, την Μεγάλη Σύρτη και το Μάγκρεμπ) θα διοικούνταν από τον μεγαλύτερο γιο του, τον Ονώριο, ενώ το ανατολικό κομμάτι της (οι περιοχές από την Ιλλυρία και το Δούναβη ως την Αρμενία τη Συρία και την Αίγυπτο) από τον μικρότερο γιο του, Αρκάδιο. Αυτός ήταν και ο τελευταίος διαχωρισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το δυτικό μέρος, που έχανε ταχύτατα την μία μετά την άλλη τις επαρχίες του (Φράγκοι στη βόρειο Γαλλία, Βησιγότθοι στη νότιο Γαλλία και στην Ισπανία, Οστρογότθοι στην Ιλλυρία, Βάνδαλοι στην Αφρική, Άγγλοι, Σάξονες και Ιούτοι στη Βρετανία), καταλύθηκε τελικά το 476 μ.Χ. από τον Οδόακρο, αρχηγό των βαρβάρων μισθοφόρων των Ρωμαίων, ενώ το ανατολικό μέρος έζησε για χίλια χρόνια ακόμη ως η γνωστή σε εμάς Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο τελευταίος αυτοκράτορας του δυτικού τμήματος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,που η έδρα του από τη Ρώμη είχε μεταφερθεί στην πόλη Ραβένα της Ιταλίας, Ρωμύλος (με το υποτιμητικό παρωνύμιο αυγουστύλος από το αύγουστος) δεν πέθανε μαζί με την αυτοκρατορία του. Ο Οδόακρος του έδωσε μία βίλλα στην Καμπανία και ένα ετήσιο εισόδημα μέχρι το τέλος της ζωής του. Το 488 μ.Χ. ο αρχηγός των Οστρογότθων, Θευδέριχος, νίκησε τον Οδόακρο και κατάκτησε την Ιταλία.

Σε αντίθεση με το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας που καταλύθηκε και έπαυσε να υπάρχει, το ανατολικό τμήμα κατόρθωσε να επιζήσει των βαρβαρικών επιδρομών και, χωρίς να υπάρξει διακοπή και με συνέχεια στην αυτοκρατορική διαδοχή, συνέχισε να υπάρχει μέχρι την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από το οθωμανικό κράτος.

Η επικράτηση του Χριστιανισμού

Ο Χριστιανισμός από τη στιγμή της γέννησης του άρχισε να εξαπλώνεται γρήγορα, και η ενοποίηση της λεκάνης της Μεσογείου από τη Ρώμη βοήθησε πάρα πολύ γι' αυτό. Οι αυτοκράτορες, όμως, μαθαίνοντας τις ιδέες που πρέσβευε για ισότητα όλων των ανθρώπων, για το δικαίωμα των δούλων στην ελευθερία και για την μη αποδοχή της θεϊκής υπόστασης του αυτοκράτορα ξεκίνησαν διωγμούς εναντίον τους. Διωγμοί κατά των χριστιανών έλαβαν χώρα επί Νέρωνα για πρώτη φορά, και επί Διοκλητιανού για τελευταία. Το 313 μ.Χ. ο Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με το Λικίνιο εξέδωσαν το διάταγμα των Μεδιολάνων που εγκαθιστούσε καθεστώς ανεξιθρησκίας σε όλη την αυτοκρατορία και άνοιγε το δρόμο στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας που είδε ευνοϊκά την εξάπλωση του χριστιανισμού και που φρόντισε για την αύξηση της δύναμής του. Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει ότι η ανανέωση που χρειαζόταν η αυτοκρατορία και η νέα θρησκεία που εξαπλωνόταν ταχύτατα, είχαν ανάγκη από μία νέα πρωτεύουσα και το 330 μ.Χ. μετέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας στην πόλη που εκείνος έκτισε, τη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη. Μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου οι περισσότεροι αυτοκράτορες ήταν χριστιανοί, ή τουλάχιστον ήταν ευνοϊκοί απέναντι στο χριστιανισμό εκτός από τον Ιουλιανό (361 μ.Χ.-363 μ.Χ.) που προσπάθησε να σταματήσει την εξάπλωση του χριστιανισμού και να αναβιώσει την αρχαία θρησκεία, προσπάθεια που εγκαταλείφθηκε μετά το θάνατό του σε εκστρατεία κατά των Περσών. Τελικά, ο Θεοδόσιος Α' αναγνώρισε το χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία του κράτους.

Τα βαρβαρικά φύλα και έθνη – Κρίση και παρακμή

Η πρώτη επαφή με ένα γερμανικό λαό έγινε από τον Μάριο το 107 π.Χ., περίπου, όταν και νίκησε τους Τεύτονες και τους Κίμβρους στη νότιο Γαλλία. Το 58 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρ κατεδίωξε τους Σουηβούς που κατείχαν ένα μέρος της Γαλατίας (της σημερινής Γαλλίας) πέρα από το Ρήνο. Αργότερα ο αυτοκράτορας Αύγουστος (30 π.Χ.-14 μ.Χ.) προσπάθησε να επεκτείνει τη ρωμαϊκή κυριαρχία στη Γερμανία,σχέδιο που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει καθώς οι λεγεώνες του εκεί έπεσαν σε ενέδρα γερμανικών φυλών το 9 μ.Χ. στον Τευτοβούργιο Δρυμό και κυριολεκτικά διαλύθηκαν. Αυτό ανάγκασε τους Ρωμαίους να φτιάξουν μία σταθερή συνοριακή γραμμή από οχυρά κατά μήκος του Ρήνου και να μην επιχειρίσουν ποτέ να ξαναεπιτεθούν στην κυρίως Γερμανία.

Παρόμοιες συνοριακές γραμμές δημιουργήθηκαν στο Δούναβη και στον Ευφράτη. Οι περισσότεροι από τους γειτονικούς λαούς της αυτοκρατορίας ήταν γερμανικοί, και οι Ρωμαίοι τους αποκαλούσαν βαρβάρους (λέξη που είχαν πρωτοχρησιμοποιήσει οι Έλληνες που αποκαλούσαν έτσι όλους τους μη-Έλληνες) από τους ακατανόητους, για Ρωμαίους, ήχους των γλωσσών τους που έμοιαζαν με "βαρ-βαρ". Οι βάρβαροι είχαν συγκροτήσει τις δικές τους κοινωνίες και ήταν πολύ καλοί τεχνίτες, αλλά οι Ρωμαίοι, επειδή ο τρόπος ζωής τους διέφερε ριζικά από εκείνο των βαρβάρων, τους θεωρούσαν αγρίους και απολίτιστους. Σε καιρούς ειρήνης υπήρχε επαφή και εμπόριο ανάμεσα στους Ρωμαίους και στους γειτονικούς τους λαούς. Όμως η αυτοκρατορία αποδυναμώνεται και μαζί της αποδυναμώνονται και τα σύνορά της. Οι Γότθοι έκαναν επιδρομές ως το Αιγαίο μέχρι το 269 μ.Χ. που ηττήθηκαν σε μάχη κοντά στη Ναϊσσό, οι Φράγκοι έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ισπανίας, ενώ στην Ανατολή οι Πέρσες αρχίζουν να προελαύνουν και το 260 μ.Χ. αιχμαλωτίζουν τον αυτοκράτορα Βαλεριανό μετά από μία καταστροφική ήττα των Ρωμαίων. Μεταξύ 268 μ.Χ. και 270 μ.Χ. η σύμμαχος της Ρώμης στην ανατολή και βασίλισσα της Παλμύρας Ζηνοβία, θα φτιάξει ένα εφήμερο κράτος με αρκετές ρωμαϊκές επαρχίες μέχρι να σταλεί στρατός να την αντιμετωπίσει. Αυτήν την εποχή οι αυτοκράτορες είναι στρατιωτικοί που ανεβαίνουν στην εξουσία με τη δύναμη του στρατού που διοικεί ο καθένας, ενώ η Σύγκλητος βλέπει τη δύναμή της να περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.Οι περισσότεροι αυτοκράτορες, τώρα, κατάγονται από τις επαρχίες και δεν έχουν ουσιαστικούς δεσμούς με τη Ρώμη, και από αυτούς πάρα πολλοί ήταν από την Ιλλυρία και γι’αυτό αυτή η περίοδος (235 μ.Χ. - 284 μ.Χ.) ονομάζεται περίοδος των Ιλλυριών αυτοκρατόρων.

Το 284 ανέρχεται στο θρόνο ένας στρατιωτικός από την Ιλλυρία, ο Διοκλητιανός, και αντιλαμβάνεται ότι η αυτοκρατορία είναι πολύ μεγάλη για να διοικείται από έναν άνθρωπο. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα εγκαινιάζει το σύστημα των τετραρχιών. Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:

Ακόμη, χωρίζει τις παλαιές επαρχίες σε πολλές μικρότερες για να διοικούνται καλύτερα. Έτσι τα προβλήματα σε κάθε περιοχή λύνονταν ευκολότερα και γρηγορότερα, ενώ υπήρχε πάντα στρατός εκεί κοντά για να αντιμετωπίσει τυχόν εισβολείς. Το σύστημα λειτούργησε όσο ο Διοκλητιανός βρισκόταν στην εξουσία, ως ένας από τους αυγούστους. Μόλις αποσύρθηκε, ξέσπασαν εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των διαφόρων τετραρχών, μέχρι η αυτοκρατορία να ενωθεί ξανά υπό έναν αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνστατίνο το 324 μ.Χ. Οι βάρβαροι, όμως δεν είχαν εξουδετερωθεί, και τους επόμενους δύο αιώνες θα συνέχιζαν να επιτίθενται με σφοδρότητα. Το 378 ο αυτοκράτορας Ουάλης σκοτώνεται στη μάχη της Αδριανούπολης μεταξύ Ρωμαίων και Βησιγότθων. Το 395 μ.Χ. αρχηγός των Βησιγότθων γίνεται ένας πρώην αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, ο Αλάριχος, που τελικά το 410 μ.Χ. θα τους οδηγήσει στη Ρώμη την οποία κατέλαβαν και στη συνέχεια λεηλάτησαν για έξι ημέρες προτού κατευθυνθούν στη νότια Γαλλία και την Ισπανία.Το 410 μ.Χ. είναι η χρονιά που οι ρωμαϊκές λεγεώνες αποχωρούν από τη Βρετανία και την αφήνουν στο έλεος των Σαξόνων, των Άγγλων και των Ιούτων από τα ανατολικά, και των Ιρλανδών Κελτών από τα δυτικά.

Αυτή την εποχή ένας νεός λαός κάνει την εμφάνισή του, οι Ούννοι. Οι Ούννοι είναι τουρκικός λαός, συγγενής με τους Μογγόλους, και κατάφεραν να διασχίσουν τις στέπες και να νικήσουν Κινέζους, Πέρσες και πολλούς βαρβαρικούς λαούς.Δημιούργησαν ένα τεράστιο κράτος από το Ρήνο μέχρι τις στέπες της Ρωσίας, και υπέταξαν πολλούς λαούς. Ο σημαντικότερος αρχηγός τους ήταν ο Αττίλας. Με τον Αττίλα, οι Ούννοι φτάνουν στο απόγειο της δύναμής τους.Η ανατολική και η δυτική αυτοκρατορία του πληρώνουν τεράστια ποσά για την ασφάλειά τους και όλοι οι γύρω λαοί τον τρέμουν. Το 451 ο Αττίλας εισβάλει στη Γαλατία όπου ένας συνασπισμός Ρωμαίων και Βησιγότθων και άλλων Γερμανών, υπό το στρατηγό Αέτιο, καταφέρνει να τον αναχαιτίσει στα Καταλαυνικά πεδία.Όμως, τον επόμενο χρόνο, ο Αττίλας εισβάλλει στην Ιταλία και, χωρίς κανείς να μπορεί να τον σταματήσει, κατευθύνεται προς τη Ρώμη. Όλα έδειχναν ότι η αιώνια πόλη θα καταστρεφόταν αλλά μετά από μία συνάντηση με τον πάπα (και ίσως επειδή τα στρατεύματά του είχαν προσβληθεί από επιδημίες, ή και γιατί δεν ήθελε να αποκλειστεί στην Ιταλία) ο Αττίλας αποφασίζει να επιστρέψει στο στρατόπεδό του στην Ουγγαρία χωρίς να φτάσει στη Ρώμη. Το 453 μ.Χ. πεθαίνει και η αυτοκρατορία των Ούννων διαλύεται. Το 455 μ.Χ. οι Βάνδαλοι με αρχηγό το Γιζέριχο καταλαμβάνουν και, με τη σειρά τους, λεηλατούν τη Ρώμη.