25/2/09

Το Χαμόγελο - smile - un sorriso


Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτε, κι όμως είναι πολύτιμο.
Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται, χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει .
Δεν διαρκεί παρά μονάχα μια στιγμή αλλά η ανάμνησή του, είναι καμιά φορά αιώνια.
Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί τον λυπημένο, αναπτερώνει την αισιοδοξία και δημιουργεί ευτυχία
Κι όμως , δεν δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, δεν παίρνεται εκβιαστικά γιατί είναι κάτι που έχει ανεκτίμητη αξία όταν δίδεται εγκάρδια.
Αν κάποια φορά συναντήσετε κάποιον άνθρωπο που δεν σας χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε, φανείτε γενναιόδωροι κι’ ανώτεροι άνθρωποι και δώστε του εσείς το δικό σας, γιατί κανένας άλλος δεν έχει τόση ανάγκη από χαμόγελο , όση εκείνος που δεν μπορεί να το προσφέρει.
[English]:A smile does not cost anything, but it is valuable.
Enriches those who receive, without the person impoverished places.
It takes only a moment, despite the memory but it is sometimes forever.
A smile rest the tired, disappointed to give courage, comfort the sad, anapteronei creates optimism and happiness
However, not borrowed, not stolen, not bought, not obtained because extortioner is something that is invaluable when it is warm.
If some time encounter a man who gives you the smile you deserve, look generous and 'senior people and you give of your own, because nobody else has as much need of a smile, as much as he can not offer.
[Italian] :Un sorriso non costa nulla, ma è prezioso.
Arricchisce chi lo riceve, senza che la persona impoverita luoghi.
Ci vuole solo un attimo, nonostante la memoria, ma è a volte per sempre.
Un sorriso di riposo, la stanchezza, deluso per dare coraggio, la comodità la triste, anapteronei crea ottimismo e la felicità
Tuttavia, non presi in prestito, non rubato, non ha acquistato, non ottenuti extortioner perché è qualcosa che ha un valore inestimabile quando è caldo.
Se qualche volta incontro un uomo che ti dà il sorriso che ti meriti, guarda generoso e 'alto di persone e di dare il vostro, perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso, per quanto egli non può offrire.

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης